Kpss Haziran Kadroları Belli Oldu

 

Devlet Personel Başkanlığından yapılan açıklamada, MEB''e daha önce 12 bin 230 adetlik atama izni verildiği belirtilmişti. Bugün yayımlanan dağılımda ise MEB''e ayrıca 200 adet daha atama izni verilmiştir.


n2012 yılı Bütçe Kanununa göre, kamu kurumları bir önceki yıl boşalan kadrolarının yüzde 50''sine atama yapabilmektedir. İhtiyaçın bu şekilde karşılanamaması halinde üniversiteler için 5 bin, diğe kurumlar için ise 29 bin adet daha atama izni verilmiştir. Toplamda 34 bin adetlik atama izninin dağılımı bugün açıklandı.nnDevlet Personel Başkanlığından yapılan açıklamada, MEB''e daha önce 12 bin 230 adetlik atama izni verildiği belirtilmişti. Bugün yayımlanan dağılımda ise MEB''e ayrıca 200 adet daha atama izni verilmiştir.nnMEB dışında en çok atama izni verilen kurumlar şu şekildedir:nnDiyanet İşleri Başkanlığı: 4.800Türkiye Kamu  Hastaneleri  Kurumu: 1.206 Aile  ve Sosyal Politikalar Bakanlığı: 900Maliye Bakanlığı: 675 Orman Genel Müdürlüğü: 550nnİçişleri Bakanlığı: 525nnDışişleri Bakanlığı: 500nnKredi Yurtlar Kurumu: 420nnAdalet Bakanlığı: 400 Devlet  Su  İşleri Müdürlüğü: 350nnTapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü: 300nnÇevre ve  Şehircilik  Bakanlığı: 300nnUlaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı: 300 İŞTE DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞININ RESMİ AÇIKLAMASInnKurumlara 2012 yılı için verilen ilave atama kontenjanları belirlendi.BAŞBAKANLIK MAKAMINA13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin, ek 7 nci maddesinde; bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idare, kurum ve kuruluşlarının serbest memur kadrolarına yapabilecekleri açıktan atama sayıları ve diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından yapabilecekleri nakil sayıları toplamı ile bu toplam sayıdan istisna tutulacak atamaların merkezi yönetim bütçe kanununda gösterileceği, merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen toplam sayının kamu idare, kurum ve kuruluşları itibarıyla dağılımı, kullanımı ve diğer hususların Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakan ile Maliye Bakanının birlikte teklifi üzerine Başbakan onayı ile belirleneceği hükme bağlanmıştır.21/12/2011 tarihli ve 6260 sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 22 nci maddesinde; 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idare, kurum ve kuruluşları; serbest memur kadrolarına 2011 yılında emeklilik, ölüm, istifa veya nakil sonucu ayrılan memur sayısının yüzde 50''sini geçmeyecek şekilde açıktan veya diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından nakil suretiyle atama yapabileceği; bu sınırlar içinde memur  ihtiyacını  karşılayamayacak söz konusu idare, kurum ve kuruluşlardan yükseköğretim kurumları için ilave 5.000 adet, diğerleri için ilave 29.000 adet atama izni verilebileceği hüküm altına alınmış; aynı maddede bu hükümde yer alan sınırlamalardan istisna tutulacak atamalar da belirtilmiştirYukarıdaki hüküm uyarınca atama yapılabilecek boş kadroların kullanılmasında,nn- 07/05/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun değişik ek 1 inci maddesi uyarınca yapılacak açıktan atamalar,nn- 2012 Yılı içinde Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre ilk defa kamu hizmeti görevlerine yapılacak atamalar,nn- Diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından yapılacak naklen atamalar,nntespit edilen sayıya dahil edilmesi gerekmekte olup, bu mahiyette yapılacak atamalar için hiçbir merciden ayrıca izin alınmayacaktır.nnYukarıda yer verilen hükümler ve açıklamalar çerçevesinde;nna) Söz konusu ilave (34.000) adet atama izninin kamu idare, kurum ve kuruluşları itibarıyla dağılımının ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen şekilde yapılması,nnb) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu ve 92 nci maddelerine göre, açıktan atama izni talep edilen her bir personel için; daha önceki hizmetlerine ilişkin hizmet belgesi ile teşkilatı, sınıfı, unvanı, derecesi ve adedini gösteren cetvellerin doldurularak atama izni alınması amacıyla Devlet Personel Başkanlığına intikal ettirilmesi,nnc) 2011 yılında verilmiş bulunan açıktan ve naklen atama izinleri dâhilinde 31/12/2011 tarihi itibarıyla;nn- Naklen atama işlemlerinde, muvafakat talebi söz konusu personelin görev yaptığı kamu idare, kurum veya kuruluşa gönderilmiş olan,nn- Açıktan yapılacak atamalarda sınav ilanı yapılan,nn- Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre yerleştirme yapılması Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından talep edilen,nnve 2011 yılında sonuçlandırılamayan atama işlemlerinin, 2011 yılında verilmiş bulunan söz konusu atama izinlerinden kullanılması kaydıyla, ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen sayılara bağlı kalınmaksızın, 2012 yılında tamamlanabilmesi,nnd) Ekli (I) sayılı cetvelde kamu idare, kurum ve kuruluşlar itibariyle dağılımı belirtilennnsayılara, yargı kararlarının yerine getirilmesi amacıyla yapılacak atamaların dâhil edilmemesi,nne) Kamu idare, kurum ve kuruluşlarının; genç işgücünün kamu yönetiminennkazandırılması için Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak SınavlarnnHakkında Genel Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde personel alımına öncelik vermelerini sağlamak amacıyla, bu onayla verilen ilave atama izin sayıları ile 2011 yılında emeklilik, ölüm, istifa veya nakil sonucu ayrılan memur sayısının yüzde 50''sine tekabül eden boş kadroları toplamının yüzde 2''sine kadar olanını 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi uyarınca kullanabilmeleri, sözü edilen madde uyarınca ataması yapılanların isimlerinin Aralık ayının ilk haftasında Devlet Personel Başkanlığına bildirilmesi,nnf) Personel giderlerinin izlenebilmesi amacıyla, belirlenen sayılar dâhilinde yapılan atamaların sayı, unvan, sınıf ve dereceler itibarıyla; Mart, Haziran, Eylül, Aralık ayları sonuna kadar e-uygulama sisteminden Devlet Personel Başkanlığına ve e-bütçe sisteminden Maliye Bakanlığına gönderilmesi,nnhususları arz ve teklif olunur.nnFaruk ÇELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet ŞİMŞEK Maliye Bakanı (I) SAYILI CETVELnn2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU GEREĞİNCE AÇIKTAN ATAMA VE NAKİL SAYILARININ KAMU İDARE KURUM VE KURULUŞLARA DAĞILIMI Sıra No Kurum AdınnUygunnnGörülennnA-KAMU İDARE, KURUM VE KURULUŞLARInn1 BAŞBAKANLIK 120nn2 ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI 403 YARGITAY BAŞKANLIĞI 75 4 DANIŞTAY BAŞKANLIĞI 50 5 HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU 60nn6 SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 257 ADALET BAKANLIĞI 400 8 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 525nn9 DI LERİ BAKANLIĞI 500nn10 MALİYE BAKANLIĞI 675nn11 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 200nn12 SAĞLIK BAKANLIĞI 200nn13 ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI 300nn14 ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 100nn15 ENERJİ ve TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 90nn16 KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 200nn17 AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 900nn18 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI 40nn19 BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 60nn20 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 300nn21 EKONOMİ BAKANLIĞI 60nn22 GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 250nn23 GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI 275nn24 KALKINMA BAKANLIĞI 80nn25 ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 200nn26 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 4.800nn27 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 100nn28 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI 20nn29 DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 50nn30 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI 100nn31 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 75nn32 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 150nn33 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 300nn34 METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 22nn35 BASIN YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MD. 100nn36 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU 400nn37 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 1.206nn38 ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI 60nn39 YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 17nn40 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜV.EĞT. VE ARŞ.MRK.BŞK. 5n
n41 DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜD. 5nn42 YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 5nn43 ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI 20nn44 SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI 20nn45 ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞK. 10nn46 ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 5nn47 ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 5nn48 TÜRK DİL KURUMU 5nn49 TÜRK TARİH KURUMU 5nn50 T.O.D.A.İ.E. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5nn51 TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ 10nn52 Y.Ö. KRD. VE YRT.KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 420nn53 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 250nn54 SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 150nn55 DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 15nn56 DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 30nn57 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 550nn58 VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 25nn59 TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 15nn60 MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 40nn61 SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 25nn62 TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI 20nn63 TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU 35nn64 TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI 35nn65 GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ 5nn66 ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 5nn67 YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI 10nn68 TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI 30nn69 DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İD.BŞK. 20nn70 KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İD.BŞK. 20nn71 DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İD.BŞK. 20nn72 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 350nn73 TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBI CİHAZ KURUMU 40nn74 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 250nn75 TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 100nn76 ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ 5nn77 M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TES.İŞL.BŞK 5nn78 MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 60nn79 TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 50nnToplam: 15.805nnB-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARInnSıra No Kurum AdınnUygunnnGörülennn1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 55nn2 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 65nn3 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 60nn4 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 60nn5 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 55nn6 ARI BRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 45nn7 AH EVRAN ÜNİVERSİTESİ 50nn8 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 65nn9 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 40nn10 AMASYA ÜNİVERSİTESİ 40nn11 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 50nn12 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 60nn13 ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 35nn14 ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 35nn15 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 55nn16 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 55nn17 BARTIN ÜNİVERSİTESİ 40nn18 BATMAN ÜNİVERSİTESİ 40nn19 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 40nn20 BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 40nn21 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 45nn22 BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 40nn23 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 25nn24 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 70nn25 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 60nn26 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 50nn27 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 45nn28 ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ 60nn29 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 40nn30 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 60nn31 DİCLE ÜNİVERSİTESİ 25nn32 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 60nn33 DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 60nn34 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 50nn35 EGE ÜNİVERSİTESİ 60nn36 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 30nn37 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ 45nn38 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 60nn39 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 55nn40 FIRAT ÜNİVERSİTESİ 60nn41 GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 10nn42 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 55nn43 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 55nn44 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 55nn45 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 20nn46 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 55nn47 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 40nn48 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (10 adedi Kastamonu Tıp Fakültesi için) 65nn49 HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ 35nn50 HARRAN ÜNİVERSİTESİ 55nn51 HİTİT ÜNİVERSİTESİ 50nn52 IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 40nn53 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 60nn54 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 50nn55 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 40nn56 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 50nn57 İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 60nn58 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 20nn59 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 55nn60 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 50nn61 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 55nn62 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 32nn63 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 40nn64 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 45nn65 KAYSERİ ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 60nn66 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 47nn67 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 45nn68 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 40nn69 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 55nn70 KONYA ÜNİVERSİTESİ 120nn71 MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 40nn72 MARMARA ÜNİVERSİTESİ 50nn73 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 40nn74 MERSİN ÜNİVERSİTESİ 55nn75 MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 15nn76 MUĞLA ÜNİVERSİTESİ 50nn77 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 55nn78 MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 40nn79 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 50nn80 NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 50nn81 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 50nn82 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 26nn83 ORDU ÜNİVERSİTESİ 45nn84 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 40nn85 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 35nn86 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 65nn87 RİZE ÜNİVERSİTESİ 50nn88 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 55nn89 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 55nn90 SİİRT ÜNİVERSİTESİ 40nn91 SİNOP ÜNİVERSİTESİ 40nn92 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 55nn93 ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 40nn94 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 60nn95 TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ 40nn96 TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ 55nn97 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 55nn98 UŞAK ÜNİVERSİTESİ 40nn99 YALOVA ÜNİVERSİTESİ 40nn100 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 60nn101 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 40nn102 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 65nn103 ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ 60nnYÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TOPLAMI 5.000nnNOT: MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI, JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI, SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI VE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE TAHSİS EDİLEN SAYILAR İLE DAHA ÖNCE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA TAHSİS EDİLEN (12.230) ADET KONTENJAN SAYISI HARİÇTİR.', '2012 ', '', 'inherit', 'open', 'open', '', '3544-autosave', '', '', '2012-03-27 19:44:05', '2012-03-27 17:44:05', '', 3544, 'http://www.eportal.tk/3544-autosave/', 0, 'revision', '', 0);