Atanamayan öğretmenlere meb müjdesi

Öğretmen atamaları,meb,atanamayan öğretmenler,atanamayan öğretmenlere milli eğitim müjdesi

Liselere girişte uygulanan yeni sınav sistemi orta okullarda öğretmen açığını gündeme getirdi. Milli eğitim bakanlığı, il müdürlülerine alan mezunlarını ücret karşılığında görevlendirin talimatı verdi MEB, li­se­le­re gi­riş için ya­pı­lan­dı­rı­lan ye­ni sı­nav sis­te­min­de müf­re­da­tın tüm il­ler­de ay­nı an­da uy­gu­lan­ma­sı için ta­li­mat yayınladı. Te­mel Eği­tim­den Or­ta­öğ­re­ti­me Ge­çiş Sı­na­vı (TE­OG) için öğ­ret­men açı­ğı­nın gi­de­ril­me­si ge­rek­ti­ği vur­gu­lan­dı.

Atanamayan öğretmenlere meb müjdesi


Özel­lik­le sı­na­va gi­ri­le­cek 6 te­mel ders olan Fen ve Tek­no­lo­ji, Ma­te­ma­tik, Türk­çe, T.C. İn­kı­lâp Ta­ri­hi ve Ata­türk­çü­lük, Ya­ban­cı Dil, Din Kül­tü­rü ve Ah­lâk Bil­gi­si ders­le­ri­nin tüm Tür­ki­ye ge­ne­lin­de eş gü­düm ha­lin­de iş­len­me­si ge­rek­ti­ği ak­ta­rıl­dı. Okul­lar­da öğ­ret­men ek­si­ği­nin bu­lun­ma­sı ha­lin­de di­ğer or­ta­öğ­re­tim ku­rum­la­rın­da gö­rev ya­pan öğ­ret­men­ler­den ya­rar­la­nı­la­bi­le­ce­ği ak­ta­rıl­dı.

Li­se­den öğ­ret­men te­min edi­le­me­me­si ha­lin­de ise or­ta­okul­lar­da­ki per­so­ne­lin gö­rev­len­di­ril­me­si ge­rek­ti­ği kay­de­dil­di. Tüm bu ted­bir­le­re rağ­men öğ­ret­men açı­ğı­nın de­vam et­me­si ha­lin­de alan me­zun­la­rı­nın üc­ret­li ola­rak gö­rev­len­di­ril­me­si ge­rek­ti­ği­nin al­tı çi­zil­di. Bu sa­ye­de atana­ma­yan branş öğ­ret­men­le­ri okul­lar­da gö­rev ya­pa­bi­le­cek. MEB ge­rek­li ted­bir­le­rin alın­ma­sı açı­sın­dan tüm okul­lar­dan 8. sı­nıf­la­rın 6 te­mel ders­te öğ­ret­men ih­ti­ya­cı­nı, şu­be sa­yı­sı­nın ve ders sa­ati sü­re­le­rinin çi­zel­ge ha­lin­de bil­di­ril­me­si­ni is­te­di. Okulda sınav hakkına 'mevcut' sınırlaması Yeni sınav sisteminde öğrencilerin kendi okullarında sınava girmesine MEB sınırlama getirdi. Buna göre toplamda 8. sınıf mevcudu 20'den az olan okullarda öğrenciler kendi okullarında sınava giremeyecek. Öğrenciler ilçe milli eğitim müdürlüklerinin belirleyeceği sınav kurumlarında sınavlarına girecek.