TSE görevi amaçları

TSE Türk Standartları Enstitüsü 1960 yılında ürün, hizmet, ölçme ve kalibrasyon her türlü standartlar yapmak amacıyla kurulmuştur. Türk standartları enstitüsü, 26 Mayıs 1955'de ISO'ya, 1 Ocak 1956 tarihinde Uluslararası Elektroteknik Komisyonu'na (IEC) asil üye olmuştur. 

Aynı zamanda bu kuruluşların Türkiye temsilcisi konumuna gelmiştir.


TSE görevi amaçları


Türk Standartları Enstitüsünün görevleri şunlardır :


Her türlü standartı hazırlamak ve hazırlatmak.
Türk Standart Enstitüsü bünyesinde veya hariçte hazırlanan standartları tetkik etmek ve uygun bulduğu takdirde Türk Standartları olarak kabul etmek.
TSE tarafından kabul edilen standartları yayımlamak ve ihtiyari olarak uygulanmasını teşvik etmek, mecburi olarak yürürlüğe konmalarında fayda görülenleri ilgili bakanlığın onayına sunmak.
Ösel ve kamu sektörü'nün talebi üzerine standartları veya projelerini hazırlamak ve görüş bildirmek.
Oluşturulacak standartlar konusunda her türlü bilimsel teknik incelemelerle araştırmalarda bulunmak, yabancı ülkelerdeki benzer çalışmaları takip etmek, uluslararası ve yabancı standart kurumları ile ilişkiler kurmak ve bunlarla işbirliği yapmak.
Üniversiteler, eğitim kurumları veya diğer bilimsel ve teknik kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlamak, standardizasyon konularında yayım yapmak, ulusal ve uluslararası standartlardan arşivler oluşturmak ve ilgililerin faydalanmalarına sunmak.
Oluşturulacak Standartlarla ilgili araştırma yapmak ve, ihtiyari standartların uygulanmasını kontrol etmek için laboratuvarlar kurmak, kamu sektörü veya özel sektörün isteyeceği teknik çalışmaları yapmak ve rapor vermek.
Yurt sathında standart işlerini geliştirmek ve yerleştirmek için elemanlar yetiştirmek ve bu amaçla kurslar açmak ve seminerler düzenlemek.
Oluşturulan standartlara uygun ve kaliteli üretimi teşvik edecek çalışmalar yapmak ve bunlarla ilgili belgeleri düzenlemek.
Metroloji (Ölçme) ve kalibrasyon ile ilgili araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve gerekli laboratuvarları kurmak.
TSE Türk Standartları Enstitüsünün bu görevlerinin öncelik esasına göre tanzimi TSE Genel Kurulun'ca kararlaştırılır ve ilgililere duyurulur.